Pamaaka oneens over grensverklaring met Ndyuka

Pamaaka oneens over grensverklaring met Ndyuka

05-10-2019

De Pamaaka-stam is oneens over een gezamenlijke verklaring die is ondertekend met de Ndyuka-stam. Deze ondertekening was op 10 september 2019 op Diitabiki. Een delegatie bestaande uit twaalf personen, geleid door hoofdkapitein Antonius Abagi, heeft zich op vrijdag 4 oktober hierover beklaagd bij het Management Team Grondenrechten (MT). De verklaring bevat onder meer de ligging van de onderlinge grens en afspraken over een goede nabuurschap en vrijelijk traditioneel gebruik van elkaars gebieden. Hoewel kapiteins van beide stammen het document hebben ondertekend, heeft de delegatie tegenover het MT benadrukt dat de afvaardiging van Pamaka geen mandaat had om zulks te doen.

Aan het eind van de ontmoeting tussen de delegatie en het MT is besloten dat: 1. Het MT een persbericht zal doen uitgaan, waarin staat dat de Pamaaka-stam het oneens is met wat staat in de verklaring van 10 september; 2. De Pamaaka-stam op korte termijn nieuwe grensbesprekingen zal initiëren met de Ndyuka-stam (de delegatie heeft een beroep gedaan op het MT om de nieuwe besprekingen ook te faciliteren).

Het MT heeft zich bereid verklaard de nieuwe besprekingen tussen de twee stammen te faciliteren, zoals zij dat in de afgelopen periode heeft gedaan voor verschillende groepen. Nadat de twee stammen met elkaar overeenstemming hebben bereikt over de plaats en datum van de bespreking, zullen zij het MT daarover informeren. De twee partijen mogen hun delegaties naar eigen inzicht inrichten, het MT zal zich daarmee niet inlaten.

Het MT heeft bij monde van voorzitter Wensley Misiedjan begrip getoond voor het standpunt van de Pamaaka’s. Hij heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om duidelijkheid te brengen in enkele punten die zijn opgenomen in een verklaring van de stam aan het MT en andere punten die tijdens de vergadering aan de orde zijn gekomen. Het MT is geen partij in de onderhandelingen en ondertekent de documenten ook niet mee. Misiedjan heeft de delegatie evenwel gerustgesteld met de informatie dat de besproken verklaring geen bijlage is van de conceptwet ‘Collectieve Rechten Inheemse en Tribale volken’ die hij op 1 oktober heeft overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Dat de grenzen van sommige stammen nog niet volledig of definitief zijn vastgesteld vormt geen barrière voor de wet. Bij de samenstelling van het concept zijn er clausules opgenomen met de mogelijkheid dat de gebieden die onder de wet vallen achteraf per Staatsbesluit kunnen worden vastgelegd, nadat die te zijner tijd zijn bepaald.

“Wij van het MT trekken geen grenzen, wij doen niet mee aan de onderhandeling van de groepen. Wij komen alleen maar om te faciliteren wanneer groepen daartoe behoefte hebben en een beroep doen op ons. Wanneer partijen eventueel overeenstemming hebben bereikt, dan komen wij om dat voor ze op papier vast te leggen. Zij tekenen vervolgens het document”, aldus Misiedjan. Hij wil met de mededeling onder meer voorkomen dat de indruk wordt gewekt alsof het MT bemiddelt tussen partijen en grenzen bepaalt voor stammen en dorpen.