Ministers gaan in op kwestie wateroverlast

Ministers gaan in op kwestie wateroverlast

26-05-2021

De ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken, Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport en Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn tijdens een persconferentie ingegaan op de aanpak van de wateroverlast. Door ondermeer aanhoudende regens zijn grote delen van het land onder water komen te staan. De overheid gaat serieus om met deze kwestie.

Minister Nurmohamed gaf aan, dat zaken structureel aangepakt moeten worden. Het is niet alleen een kwestie van kanalen ophalen maar ook investeren in pompgemalen. De bewindsman gaf aan, dat als er nu niet begonnen wordt met de modernisering van de afvoer van overtollig water, ons land in de vicieuze cirkel zal blijven. Nu is het van belang dat een jarenlange achterstand van onderhoud wordt ingelopen waarna een vernieuwde aanpak volgt. Ook berging van water is van belang hetgeen ook wordt gevraagd bij nieuwe verkavelingsprojecten. Minister Nurmohamed gaf aan, dat er strenger gelet zal worden op de vergunningsvoorwaarden omdat er projecten zijn die niet goed zijn aangelegd met als gevolg dat het water niet goed wegstroomt. Voor mensen die alleen wonen of zich moeilijk kunnen verplaatsen heeft de overheid noodvoorzieningen in place.

Minister Sewdien bracht naar voren dat er een schadefonds komt voor de boeren die grote verliezen hebben geleden door het overtollige water. De Raad van Ministers heeft dit fonds goedgekeurd en wel voor een bedrag van SRD 50 miljoen. De registratie van de boeren is begonnen. Er is een schade unit opgezet op het hoofdkantoor aan de Letitia Vriesdelaan. De boeren kunnen zich ook wenden tot de ressort en rayon kantoren van het ministerie van LVV in de districten. Niet alleen landbouwers maar ook veehouders kunnen zich laten registreren. Na een veldinspectie zullen de gegevens bij goedkeuring doorgegeven worden aan het ministerie van Financien en Planning zodat de uitbetaling kan plaatsvinden. Men kan zich aanmelden op het hoofdkantoor van LVV op het nummer 8663576. Tot nu toe hebben zich ruim 900 boeren aangemeld voor steun. Minister Sewdien roept de agrarische gemeenschap voornamelijk op om bij wateroverlast, dammen niet door te steken omdat nog meer mensen de dupe worden van het overtollige hemelwater.

Minister Emanuel liet optekenen dat de situatie in het binnenland ofschoon op bepaalde plekken het water hoog is, niet alarmerend is. Waarmee de bewoners aldaar te kampen hebben is dat de kostgrondjes onder water zijn gelopen. Met het NCCR wordt nagegaan om de burgers tegemoet te komen met voedselpakketten. Voor het dorp Apetina is de overheid bezig na te gaan hoe ditzelfde vraagstuk aangepakt kan worden. Met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt de mogelijkheid bekeken voedselpakketten voor de bewoners op te sturen. De problematiek van de sluizen en sluiswachters die volgens binnengekomen klachten niet optijd uitrukken wordt vanavond nog in een meeting besproken. Het is niet aan dovemansoren gezegd, beloofde de bewindsvrouw.