Diensten

DIENSTEN EN TAKEN

De diensten die door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling worden geleverd vallen onder de afdelingen:

 1. Begrotings en Financiële zaken
 2. Bouwkundige Afdeling
 3. Civiel Technische Afdeling
 4. Districtsinkomsten en Uitgaven
 5. Interne controle
 6. Juridische Zaken
 7. Regionale Organen en Wetgeving
 8. Waterschappen


Ad 1 Begrotings en Financiële zaken
De werkzaamheden van de afdeling BFZ  zijn:

 • De zorg voor het algemeen financieel beheer van het ministerie
 • De behandeling van comptabele en financiële zaken in het algemeen


Ad 2 Bouwkundige Afdeling
De afdeling heeft de zorg voor het verbeteren van alle bouwkundige werken in het binnenland en de districten m.u.v. Paramaribo.
De bouwkundige werken zijn o.a.:

 • Timmeren
 • Metselen
 • Schilderen
 • Sanitair
 • Bankwerken (Constructie)
 • Electra


Ad 3 Civiel Technische Afdeling
De afdeling heeft de zorg voor alle secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen in geheel Suriname, met uitzondering van het district Paramaribo.


Ad 4 Districtsinkomsten en Uitgaven
De afdeling Districtsinkomsten en - uitgaven (DIU) is in het leven is geroepen om in het decentralisatieproces de districten te ondersteunen bij het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit dit proces.

Ad 5 Interne Controle
De controlerende taak van de afdeling Interne Controle voor wat de kredietbewaking betreft is komen weg te vallen vanwege de introductie van het BUCS systeem door het Ministerie van Financiën, waarbij er slechts krediet opening wordt verleend aan het Ministerie als het rechtmatig is.


Ad 6 Juridische Zaken
De afdeling houdt zich bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Het begeleiden van het proces van aanbesteding, screenen, aanbrengen van correkties tot het leiden van de aanbesteding en formuleren van een gunningsadvies;
 • het schrijven van (juridische) brieven;
 • het geven van specifiek juridisch advies aan de departementsleiding met betrekking tot een bepaald beleidsgebied
 •  het verzamelen van relevante informatie, het adviseren en monitoren van rechtszaken aanhangig gemaakt door derden;
 • het adviseren van de leiding betreffende het tuchtrecht binnen de ambtenarij;
 • het opmaken van overeenkomsten (zoals aannemingsovereenkomsten, leveringsovereenkomsten, huurovereenkomsten, beheersovereenkomsten, bruikleenovereenkomsten, overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten etc);
 • het conciëperen van oragstukken, raadsvoorstellen en ministeriele beschikkingen;
 • het bijwonen van aanbestedingen het ministerie regarderende (betreffende bouwkundige- en civieltechnische werken, het schoonmaken en schoonhouden van gebouwen en markten alsook het bewaken en beveiligen van markten en gebouwen);
 • het verrichten van alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden


Ad 7 Regionale Organen en Wetgeving
1. Het adviseren van de departementsleiding met betrekking tot juridische   
     zaken, management, interbestuurlijke betrekkingen, in het bijzonder 
    complementair bestuur en geïntegreerd overheidshandelen;
2. Het becommentariëren van  rapporten c.q. nota's van het ministerie, de 
    Project Implementatie Unit van het Decentralization and Local Government 
    Strengthening Program van het Ministerie (DLGP) en consultants 
    gevraagd/ongevraagd;


Ad 8 Waterschappen
De afdeling Waterschappen is belast met voorbereidende werkzaamheden ter instelling van waterschappen in de respectieve districten.
Waterschappen zijn decentrale openbare lichamen. Het doel van een waterschap is de  waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied. Ten einde hun waterstaatkundige taken te  kunnen vervullen, beschikken ze over publiekrechtelijke bevoegdheden.